Algemene Leveringsvoorwaarden RefleX – Leren

RefleX-leren is onderdeel van RefleX Zwolle natuurgeneeskunde

Leveringsvoorwaarden Webshop RefleX-Leren

Artikel 1: Definities
Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de webshop van RefleX-Leren.

Artikel 2: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn op de website van RefleX-Leren inzichtelijk. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met RefleX-Leren overeengekomen worden. Schrijffouten op de website, druk- en zetfouten in folders en brochures van RefleX-Leren voorbehouden.

Artikel 3: Prijzen
De opgegeven prijzen van de artikelen in de webshop van RefleX-Leren zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeldt. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 4
Betaling van het gekochte uit de webshop dient uitsluitend te geschieden middels directe online betaling via de webshop middels iDeal.

Artikel 5 Verzendkosten
Bij alle bestellingen worden verzendkosten volgens de gelden tarieven gerekend ad € 6,95 (incl. BTW) Indien er prijswijzigingen hierin zijn worden deze door berekend aan de koper. Voor verzenden naar het buitenland gelden afwijkende tarieven. Indien u komt afhalen worden (natuurlijk) geen verzendkosten berekend.

Artikel 6
Na ontvangst van de betaling wordt het gekochte product zo snel mogelijk, doch binnen 2 werkdagen aan u verzonden. Bestellingen weekend: houdt u rekening met het weekend. Een bestelling gedaan op vrijdag voor 12.00u gaat indien op voorraad gewoonlijk nog dezelfde dag op de post en ontvangt u normaliter op zaterdag (binnen Nederland). Bestellingen na vrijdag 12.00u kunnen pas op maandag of dinsdag worden verzonden.

Artikel 7
De factuur ontvangt u bij de levering.

Artikel 8
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Verzendingen buiten België, Nederland of Duitsland uitsluitend op aanvraag.

Artikel 9: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
RefleX-Leren is te alle tijde gerechtigd deze Algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 10
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding.

Artikel 11
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd welke de overmacht duurt. Wij zullen de koper hierover per mail informeren.

Artikel 12 Annuleren
Het annuleren van een bestelling kan, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.

Artikel 13 Retourneren
Uw bestelling zal met de grootst mogelijke zorg worden verzonden. Ondanks dit kan het voorkomen dat u een verkeerd of beschadigd product ontvangt. Reclames in verband met eventuele beschadigde ontvangst of verkeerd verzonden product, dienen binnen 24 uur na ontvangst bij ons binnen te zijn. U heeft een periode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van reden een product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Het retourneren kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.
RefleX-Leren zal de aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Retour zendingen zijn voor het risico van de koper. Dit houdt in dat RefleX-Leren niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Tip: Vraag op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan RefleX-Leren kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden en reden van retour zending. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan RefleX-Leren heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden uiterlijk maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

November 2018
RefleX-Leren; onderdeel van RefleX Zwolle Natuurgeneeskunde
Staatssecretarislaan 7
8015 BA Zwolle
info@reflex-zwolle.nl